บูล จิน ทรานสเลชั่น บริการรับแปลภาษา

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

: buljin

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม

บริการงานล่าม

รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา
งานด่วน งานเร็ว งานแปลคุณภาพ

บริการงานล่าม

อีกหนึ่งการบริการด้านภาษาแปลนอกสถานที่ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น มีบริการงานล่าม
ภาษาต่างประเทศ ให้บริการกับกลุ่มองค์กรต่างๆ เรามีทีมงานล่ามมืออาชีพ มากประสบการณ์ พร้อมการสื่อสาร
ต้นทางการฟังและปลายทางการสื่อสาร เพื่อช่วยการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายให้มีความเข้าใจและการเจรจา
ทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

ความต่างล่ามพูดตาม กับล่ามพูดฉบับพลัน

การแปลแบบล่ามพูดตาม  คือ การพูดจนจบ แล้วให้ล่ามแปลที่เดียวตอนท้าย ผู้พูดต้นฉบับจะพูดต่อเนื่อง    
เป็นเวลา 10-15 นาที แล้วให้ลามพูดตาม
          ทักษะสำคัญในการแปลแบบล่ามพูดตามคือทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล เมื่อล่ามฟังต้นฉบับและจดบันทึกจะไม่ได้จดแบบทุกคำพูด (verbatim) แต่จะตีความให้เกิดความเข้าใจก่อนจึงค่อยจด และจะจัดเรียงข้อมูลในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความชัดเจนเข้าใจง่าย นั่นหมายความว่าอาจต้องปรับย้ายตำแหน่งคำหรือปรับเปลี่ยนรูปประโยคเพื่อสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดในภาษาปลายทาง
การแปลแบบล่ามพูดฉบับพลัน  คือ ล่ามจะทำการฟัง-คิด-พูดอย่างต่อเนื่อง(ตามความเร็วของผู้พูดต้นฉบับ)
          ทักษะสำคัญในการแปลแบบล่ามพูดพร้อมคือทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ร่วมกับการคาดการณ์ (anticipation) เนื่องจากล่ามพูดพร้อมต้องพูดคำแปลจากข้อความต้นฉบับที่ยังไม่สมบรูณ์ (เพราะผู้พูดยังพูดไม่จบ) ล่ามที่มีประสบการณ์จะพิจารณาบริบทและคิดล่วงหน้าได้ไม่ยากว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อไป

จะเห็นว่าการแปลแบบล่ามพูดตามกับการแปลแบบล่ามพูดพร้อม  ทักษะที่ต่างกัน ผู้ที่จะแปลแบบล่ามพูดตามได้ดีคือผู้ที่มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าชัดเจนและสื่อสารได้กระชับ ส่วนผู้ที่จะแปลแบบล่ามพูดพร้อมได้ดีคือผู้ที่คิดเร็วทำเร็ว การแปลแบบล่ามเป็นทักษะที่ควรฝึกต่อยอดมาจากทักษะทางภาษา

Scroll to Top