บูล จิน ทรานสเลชั่น บริการรับแปลภาษา

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

: buljin

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม

บริการงานแปล

รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา
งานด่วน งานเร็ว งานแปลคุณภาพ

เอกสารที่รับแปล

แปลเอกสารส่วนบุคคล-เอกสารราชการ เช่น (ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร,บัตรประชาชน,
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, จดทะเบียนสมรส, วีซ่า, เอกสารหย่า, บันทึกการหย่า, หนังสือรับรองโสด,
ใบแจ้งเกิด, ใบรับรองคำนำหน้านาม, ใบรับรองทะเบียนราษฎร์,หนังสือรับรองการอุปการะบุตร,
หนังสือรับรองบุญธรรม,หนังสือรับรองความประพฤติ, ใบมรณะบัตร, หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่, เรซูเม่ และอื่นๆ )

แปลเอกสารทางบัญชี เช่น (ใบเสร็จรับเงิน, สลิปเงินเดือน, งบการเงิน, ใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย,
หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองนิติบุคคล, หนังสือทะเบียนการค้า, ใบแจ้งหนี้, และอื่นๆ)

แปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น (คู่มือและขั้นตอนการทำงาน ,พรีเซนเทชั่นทางธุรกิจ เว็บไซต์บริษัท,โบว์ชัวร์,
ใบปลิวแผ่นพับ, เอกสารรับรองสำหรับองค์กรอาหารและยา(อ.ย.), ฉลากผลิตภัณฑ์ ,
งานคลิปวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์, หนังสือสัญญาจ้างงาน, และอื่นๆ )

แปลเอกสารทางการแพทย์ เช่น (ใบรับรองแพทย์, ใบฉีดวัคซีค, ใบแจ้งผลตรวจ)

แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น (บทความ , งานวิจัย ,บทคัดย่อ,งานทางดนตรี,หนังสือ บทกวี,
งานทางศิลปะ-วัฒนธรรม,งานด้านการศึกษา,งานทางธุรกิจ-การเงิน, งานทางเกษตรกรรม, งานทางวิทยาศาสตร์

แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น (หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย, สัญญาเช่า,พินัยกรรม, สัญญาผู้ถือหุ้น ,
ใบแจ้งความ ,สัญญาว่าจ่าง, หนังสือมอบอำนาจ )

แปลเอกสารการศึกษา เช่น (ทรานสคริปต์, ประกาศนียบัตร,วุฒิการศึกษา)

แปลเอกสารทางนิติบุคคล เช่น (หนังสือรับรองบริษัท ,หนังสือบริคณห์สนธิ ,
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ,ข้อบังคับบริษัท)

Scroll to Top